Vardøger

Lydinstallasjon.
Metallobjekter, mekanikk og elektronikk.
Arbeid under utvikling. 2021-

Lydkunst er en immateriell kunstform. Men selv om lyd tilsynelatende er usynlig, har den alltid et fysisk opphav, enten det er i form av en vibrerende høyttalermembran eller en komets kosmiske nedslag i atmosfæren. Det har vært en tydelig interesse for materialitet i billedkunsten de siste årene, men i lydkunsten har vært lite bevissthet rundt dette. I installasjonen Vardøger er lydens materialitet utgangspunktet for en undersøkelse av både materialenes klangmuligheter og deres meningsbærende egenskaper.

Metallurgi
Installasjonen Vardøger består av en samling lydobjekter i metall. Dette fører arbeidet over i et sentralt område for menneskelig utfoldelse; metallurgien. Metallenes historie går parallelt med menneskehetens utvikling. Metallurgi og produksjon av våpen har alltid vært tett knyttet sammen, fra bronsealderens sverd til bruk av superlegeringer i militære gassturbiner. Gjennom jakten på stadig sjeldnere råmaterialer til den teknologiske industrien er metallurgien også historien om global rovdrift.

Samtidig er metaller dypest sett bare en foredlet form for smeltet stein. Metallurgien fremstår i dette lyset som menneskets forsøk på å temme mineralriket. I sin moderne form kan de siste hundre årenes metallurgi sees på som en fortsettelse av alkymien, der de magiske forestillingene har blitt erstattet av en vitenskapelig og materialistisk forestillingsverden.

Lyden og krigens metallurgiske historie er tett sammenvevd. For eksempel ble klokkebronselegeringen som opprinnelig ble utviklet på grunn sine akustiske egenskaper også benyttet til produksjon av kanoner. På den andre siden er metallurgien kilden til den helt særegne skjønnheten og mystikken i klingende metallobjekter.

Installasjon
I installasjonen blir man møtt av en samling metallobjekter som er til forveksling lik vitenskapelige måleinstrumenter. Lyden aktiveres fysisk og akustisk av ulike former for elektromagnetiske drivere, og omgir lytteren med et romlig lydfelt. I denne klangen ligger en direkte erfaring av lydens materialitet.

Gjennom undersøkelser av ulike metallegeringer belyses både metallobjektenes klangmuligheter og deres meningsbærende egenskaper. Disse legeringene har på den ene siden en politisk og kulturell historie og på den andre siden har de en klanglig egenverdi.

Vardøger er et arbeid under utvikling.


Takk til Thom Johansen, Notam og Hans Wilmers.


Mer om Vardøger:
Flø, A. B. 2018. Materiality in Sound Art.Skisser av Vardøger. 3D modeller: Asbjørn Blokkum Flø.


Detaljer fra Vardøger. 3D modeller: Asbjørn Blokkum Flø.